Regulamin świadczenia usług

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Platforma E-learningowa powstała w ramach projektu „Platforma z narzędziami do tworzenia i zarządzania szkoleniami w oparciu o semantyczne oznaczanie treści szkoleniowych” jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Rdeo spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000470099, NIP 5252560215, Regon 146780855.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rdeo sp. z o.o., zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Platformy
E-learningowej, zwanego dalej Platformą, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika, w tym w szczególności składanie zlecenia dotyczącego realizacji Usługi, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z odstępem do sieci Internet wyposażony w jedną z następujących przeglądarek internetowych:

- Google Chrom

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer 8+

b) aktywne konto poczty elektronicznej.

 

4. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Operator jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. Nr 1444, poz. 1204; ze zm.)

6. Strona internetowa, na której znajduje się pełna oferta spółki Rdeo znajduje się pod adresem www.rdeo.pl

§ 2

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1024; ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 827).

§ 3

 

Użyte w Regulaminie sformułowania pisane wielką literą należy rozumieć następująco:

1. Platforma – serwis internetowy, w ramach którego Operator świadczy Usługi (1), Usługi (2), Usługi (3), Usługi (4).

2. Użytkownik Instytucjonalny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowana na Platformie, która zatwierdziła niniejszy Regulamin, posiadająca aktywne konto (zwany także Użytkownikiem) na rzecz którego świadczone są odpłatnie Usługa (3) i Usługa (4).

3. Użytkownik Indywidualny - osoba fizyczna zarejestrowana na Platformie, która zatwierdziła niniejszy regulamin, posiadająca aktywne konto i korzystająca z usług Platformy (zwany także Użytkownikiem) na rzecz której świadczone są Usługa (1) i Usługa (2):

4. Operator - Rdeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - właściciel Platformy.

5. Recenzent – osoba z ramienia Operatora, która weryfikuje szkolenia powstałe w ramach Usługi (3) pod kątem treści wrażliwych i zabronionych 9 udostępnia je Uzytkownikom Indywidualnym.

6. Szkolenie Dedykowane – szkolenie generowane przez Platformę na żądanie Użytkownika na zasadzie semantycznego wyszukiwania, spośród wszystkich szkoleń publicznie dostępnych na Platformie.

7. Szkolenie Gotowe – szkolenie w formie gotowej do pobrania z Platformy przez każdego
z Użytkowników lub upubliczniane do korzystania na Platformie przez Użytkownika Instytucjonalnego.

8. Pakiet Podstawowy – pakiet 20 szkoleń (treści szkoleniowych) zamieszczonych na Platformie przez Operatora,

9. Usługa (1) - świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika Indywidualnego polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi Indywidualnemu nieodpłatnego dostępu do Platformy z możliwością korzystania ze wszystkich szkoleń dostępnych publicznie (Szkolenia Gotowe, Pakiet Podstawowy),

10. Usługa (2) – świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika Indywidualnego polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi Indywidualnemu możliwości odpłatnego nabycia Szkolenia Gotowego udostępnionego publicznie na Platformie przez Użytkownika Instytucjonalnego (w katalogu Płatne).

11. Usługa (3) – świadczona odpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkownika Instytucjonalnego polegająca na:

a) udostępnianiu przez Operatora Użytkownikom Instytucjonalnym narzędzi i treści przeznaczonych do tworzenia szkoleń oraz Pakietu Podstawowego w celu tworzenia własnych szkoleń w ramach Platformy i posiadania ich na własny użytek.

b) zapewnieniu możliwości upubliczniania szkoleń na Platformie w taki sposób, aby inni Użytkownicy mogli je pobierać nieodpłatnie lub odpłatnie (w zależności od decyzji Użytkownika Instytucjonalnego) w całości (Szkolenia Gotowe) lub poprzez wyszukiwanie semantyczne (Szkolenia Dedykowane) nieodpłatnie.

11. Usługa (4) – świadczona odpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkownika Instytucjonalnego polegająca na:

a)  udostępnianiu przez Operatora Użytkownikom Instytucjonalnym narzędzi i treści przeznaczonych do tworzenia szkoleń oraz Pakietu Podstawowego w celu tworzenia własnych szkoleń w ramach Platformy i posiadania ich na własny użytek.

b) zapewnieniu możliwości wykupienia pakietu dla grupy 20 własnych użytkowników (spośród których 2 może posiadać rolę Twórcy szkolenia, pozostali zaś rolę Użytkowników)

c) zapewnieniu możliwości udostępniania szkoleń tylko w obrębie własnego konta (własnej grupy Użytkowników).

12. Konto Użytkownika – zbiór informacji przechowywanych na Platformie oraz w systemie teleinformatycznym Operatora dotyczący danego użytkownika oraz jego szkoleń. Dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalające m. in. na pobieranie dostępnych szkoleń, udostępnianie szkoleń własnych, generowanie Szkoleń Dedykowanych.

13. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowy regulowane Regulaminem niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. Umowa o Współpracy – umowa o charakterze ramowym, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkowników usług określonych w Regulaminie.
W przypadku Użytkownika Indywidualnego umowa ta ma charakter nieodpłatny w zakresie Usługi (1) oraz odpłatny w zakresie Usługi (2), zaś w odniesieniu do Użytkownika Instytucjonalnego umowa ta jest odpłatna.

15. Opłata Abonamentowa – świadczenie pieniężne uiszczane przez Użytkownika Instytucjonalnego na rzecz Operatora z tytułu realizacji w ramach Umowy o Współpracy Usługi (3) i Usługi (4) na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

16. Opłata Jednorazowa – świadczenie pieniężne uiszczane przez Użytkownika Indywidualnego na rzecz Operatora z tytułu realizacji w ramach Umowy o Współpracy Usługi (2).  W ramach opłaty jednorazowej Operator jedynie pośredniczy w odbiorze
i przekazaniu środków Użytkownikowi Instytucjonalnemu.

 

§ 4

 

1. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wypełnienia stosownego formularza elektronicznego dostępnego na Platformie (panel logowania). Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło do Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta Użytkownika. Użytkownik wprowadza wymagane dane, w tym w szczególności dane osobowe obejmujące:


a) imię i nazwisko i nazwę Użytkownika,

b) adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;

c) numer NIP i REGON – w przypadku Użytkownika Instytucjonalnego;


2. Operator ma prawo żądać od Użytkownika Instytucjonalnego informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Użytkownika, dowodu na okoliczność identyfikacji Użytkownika, osób reprezentujących Użytkownika lub działających w jego imieniu, a także innych informacji, które mogą wpłynąć na decyzję Operatora w przedmiocie przyjmowania i realizacji Usług (2).


3. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności Platformy.

 

4. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji innych klauzul pojawiających się w procesie rejestracji Konta Użytkownika.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika
i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zakończenie procesu rejestracji Konta Użytkownika (kliknięcie linku aktywacyjnego) jest równoznaczne z aktywacją Konta Użytkownika i zawarciem pomiędzy Użytkownikiem
a Operatorem Umowy o Współpracy na zasadach określonych w Regulaminie. Pełen dostęp do Platformy dla Użytkownika Indywidualnego jest bezpłatny, od Użytkownika Instytucjonalnego wymaga się uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

6. W przypadku zmiany danych podanych przez Użytkownika w takcie procedury rejestracji, Użytkownik dokonuje ich niezwłocznej aktualizacji.

7. Umowa o Współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda strona Umowy
o Współpracy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn w dowolnej formie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Współpracy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym oświadczenie to zostało złożone. 

8. Z tytułu świadczonych Usług Użytkownik Instytucjonalny płaci Operatorowi Wynagrodzenie z formie Opłaty Abonamentowej (abonament Economy –
w przypadku zgody na udostępnienie części stworzonych zasobów Użytkownikom Indywidualnym i Abonament Premium – w przypadku, gdy dostęp do stworzonych treści ograniczony będzie do właściciela danego konta).   

9. Umowa o Współpracy może zostać wypowiedziana przez Operatora, bez zachowania terminu wypowiedzenia, z powodu przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym
w szczególności gdy:

a) działania Użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

b) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

c) Użytkownik podaje nieprawdziwe dane własne lub zamieszcza nieprawdziwe treści
w szkoleniach,

d) Użytkownik Instytucjonalny zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej.

10. Rozwiązanie Umowy o Współpracy z przyczyn o których mowa w ustępie poprzedzającym powoduje, iż Użytkownik Instytucjonalny jest zobowiązany do zapłaty kary umownej równej dwóm Opłatom Abonamentowym.

11. W przypadku wygaśnięcia Umowy o Współpracy Konto Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.

12. W okresie obowiązywania Umowy o Współpracy informacje zgromadzone na Koncie Użytkownika dostępne są wyłącznie dla Operatora, z wyjątkiem tych szkoleń, które Użytkownik Instytucjonalny Udostępnił pozostałym Użytkownikom Platformy.

13. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim. Wszelkie szkolenia stworzone w ramach Platformy, pobrane z niej lub udostępnione na Platformie przez osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Operatora, uważane są za czynności dokonane w imieniu i na rzecz Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, co w szczególności oznacza, iż Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami takiego działania osoby trzeciej.

14. Usługi realizowane są przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem punktu § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 2 Regulaminu. Operator świadczy Usługę w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

 

§ 5

 

  1. 1.      Użytkownik Instytucjonalny korzysta z Platformy:

a)      nieodpłatnie – w celu zapoznania się z funkcjonalnościami Platformy,

b)      odpłatnie, w ten sposób, że uiszcza, z góry, Opłatę Abonamentową, w sposób następujący:

- Użytkownik Instytucjonalny, który nie upublicznia dla innych Użytkowników  własnych zasobów opłaca Abonament Premium (ważny 3 miesiące),

- Użytkownik Instytucjonalny, który upublicznia zasoby dla innych Użytkowników opłaca abonament Economy (ważny 3 miesiące).

 

2. O zmianie Opłaty Abonamentowej Operator zawiadamia Użytkownika Instytucjonalnego drogą mailową na co najmniej 3 dni przed wejściem w życie zmiany.

 

3. Użytkownik Indywidualny korzysta z Platformy nieodpłatnie w zakresie Usługi (1) oraz odpłatnie w zakresie Usługi (2).

4. Po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej o jakiej mowa powyżej Użytkownik Instytucjonalny nabywa pełny dostęp do Platformy. Utrzymanie pełnego dostępu do Platformy wymaga wnoszenia opłaty Abonamentowej raz na 3 miesiące, z góry przez cały okres trwania Umowy o Współpracy. Użytkownik Instytucjonalny wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur Vat dotyczących Abonamentu drogę mailową, na adres wskazany podczas rejestracji.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym w przypadku gdy należne Operatorowi Wynagrodzenie pozostaje niezapłacone. Zawieszenie Współpracy polega na deaktywacji Konta Użytkownika. Po wniesieniu zaległych opłat dostęp do konta zostanie przywrócony. 

6. Opłata Jednorazowa za zakup Szkolenia Gotowego będącego w katalogu „Płatne” jest wnoszona przez Użytkownika Indywidualnego do Operatora. O zakupie Szkolenia Gotowego Platforma informuje Użytkownika Instytucjonalnego.

7. Z Opłaty Jednorazowej Operator rozlicza się z Użytkownikiem Instytucjonalnym w ten sposób, że Użytkownik Instytucjonalny wystawia Operatorowi fakturę Vat w tytule wpisując: Usługa (3) Umowa o Współpracy zawarta na mocy Regulaminu o Świadczenie Usług w ramach Platformy E-learningowej Rdeo Sp. z o.o. Operator płaci Użytkownikowi Instytucjonalnemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapłaty od Użytkownika Indywidualnego (warunkiem zapłaty jest uiszczenie Opłaty Jednorazowej przez Użytkownika Indywidualnego).

8. Wszelkie płatności dokonywane w ramach Platformy na rzecz Operatora realizowane są w sposób automatyczny i samoobsługowy za pośrednictwem PayU prowadzącej serwis obsługi płatności elektronicznych pod adresem www.payu.pl, na której znajduje się Regulamin płatności.

9. Użytkownik Instytucjonalny z Abonamentem Economy w ramach Usługi (3) udostępnia Użytkownikowi Indywidualnemu szkolenia. Przed upublicznieniem szkolenie musi zostać poddane recenzji w celach weryfikacji treści merytorycznych. Recenzent upublicznia szkolenie we wskazanym przez Użytkownika Instytucjonalnego katalogu i informuje go o tym drogą mailową.

10. Jeśli treści nie spełniają wymogów (zawierają treści obraźliwe lub nieprawdziwe) Recenzent nie ma obowiązku upublicznienia szkolenia. Może je odesłać do Użytkownika Instytucjonalnego do korekty. Skorygowane szkolenie podlega ponownej recenzji.

§6

1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego działania Platformy w sposób zgodny z Regulaminem i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Platformy będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Operatora. 

2. Operator jest uprawniony, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Platformy w celu: 

a) zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;

b) dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Platformy lub Konta Użytkownika;

c) dokonywania ulepszeń Platformy i struktury technicznej Konta Użytkownika;

d) dokonywanie konserwacji Platformy i struktury technicznej Konta Użytkownika.

 

3. Operator jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Platformy.
4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy.

5. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy do celów innych niż jej przeznaczenie.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez niego do Platformy treści o charakterze bezprawnym, naruszającym przepisy obowiązującego prawa oraz zasady współżycia społecznego, w szczególności:

- zawierającego treści obsceniczne lub wulgarne;

- nawołujące do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażającego uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

- propagujące ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną;

- godzące w dobra osobiste Rdeo Sp. z o.o. i osób trzecich;

- naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;

- zawierające treści, które mogą stanowić reklamę podmiotów konkurencyjnych względem Rdeo Sp. z o.o.

Wszelkie tego rodzaju treści będą natychmiast usuwane przez Operatora.

 

§7

 

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. 

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o Współpracy.

3. Użytkownik będący Konsumentem może wykonać wskazane w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od Umowy o Współpracy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Współpracy na adres Operatora.

4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Użytkownik będący Konsumentem wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy o Współpracy, przy czym w takim przypadku Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy o Współpracy przed upływem 14-dniowego terminu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; ze zm.).

§8

 

1. Wszelkie treści (szkolenia) zamieszczone na Platformie chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone na rzecz twórców. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Regulaminie Operator udziela Użytkownikowi Instytucjonalnemu niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania, z zamieszczonych na Platformie, narzędzi, materiałów, treści oraz Pakietu Podstawowego (łącznie zwanych Materiałami) na następujących polach eksploatacji :  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Matriałów w sposób inny niż określony w pkt b)

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wykonywania przez Użytkownika Instytucjonalnego opracowania Materiałów,
w szczególności ich tłumaczenia, przeróbki, adaptacji samodzielnie lub w zestawieniu
z innymi utworami oraz rozporządzania i czerpania korzyści przez Użytkownika Instytucjonalnego z w/w opracowań.

f) korzystania z Materiałów i ich opracowań w ramach i na potrzeby Platformy i na zasadach w niej określonych. 

3. Każdorazowo zamieszczając i upubliczniając szkolenie na Platformie Użytkownik Instytucjonalny udziela Operatorowi odpłatnej, niewyłącznej, przenaszalnej na innych Użytkowników, licencji do korzystania z zamieszczonego i upublicznionego Szkolenia Gotowego oraz nieodpłatnej, niewyłącznej i przenaszalnej licencji w zakresie poszczególnych części swoich szkoleń (po wygenerowaniu Szkolenia dedykowane), na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania szkoleń w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy szkoleń, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których szkolenia lub ich części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania szkoleń lub ich części w sposób inny niż określony w pkt b)

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie szkoleń lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wykonywania przez Operatora opracowań szkoleń lub ich części, w szczególności ich tłumaczenia, przeróbki, adaptacji samodzielnie lub w zestawieniu z innymi utworami oraz rozporządzania i czerpania korzyści przez Operatora z w/w opracowań.

f) korzystania ze szkoleń i ich opracowań w ramach i na potrzeby Platformy i na zasadach
w niej określonych.

 

4. Opłata licencyjna o której mowa w ust. 3 powyżej uiszczana jest w ramach rozliczenia
o jakim mowa w §5 ust. 8 Regulaminu.

5. Użytkownik Instytucjonalny zobowiązują się do niekorzystania z prawa wypowiedzenia licencji o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. W ramach wykonywania Umowy o Współpracy Operator udziela Użytkownikowi Indywidualnemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie ze Szkoleń Dedykowanych oraz niewyłącznej, odpłatnej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie ze Szkoleń Gotowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania szkoleń w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy szkoleń, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których szkolenia lub ich części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania szkoleń lub ich części w sposób inny niż określony w pkt b)

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie szkoleń lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wykonywania przez Użytkownika Indywidualnego opracowań szkoleń lub ich części,
w szczególności ich tłumaczenia, przeróbki, adaptacji samodzielnie lub w zestawieniu
z innymi utworami oraz rozporządzania i czerpania korzyści przez Operatora z w/w opracowań.

f) korzystania ze szkoleń i ich opracowań w ramach i na potrzeby Platformy i na zasadach
w niej określonych.

 

7. Opłata licencyjna, o której mowa w ust. 5 powyżej uiszczana jest przez Użytkownika Indywidualnego w ramach Opłaty Jednorazowej.

8. Operator zastrzega, iż w ramach świadczonych usług udziela Użytkownikom niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do programu komputerowego jakim jest Platforma na następujących polach eksploatacji wyłącznie w zakresie funkcjonalności jakie posiada Platforma tj. w zakresie:

- możliwości używania przez Użytkowników Instytucjonalnych narzędzi, treści, materiałów na niej zamieszczonych do tworzenia własnych szkoleń, zamieszczania własnych szkoleń oraz ich posiadania na własne potrzeby,

- możliwości upubliczniania szkoleń na Platformie w taki sposób, aby inni Użytkownicy mogli je pobierać odpłatnie w całości (Szkolenia Gotowe) lub poprzez wyszukiwanie semantyczne (Szkolenia Dedykowane) nieodpłatnie.

- możliwości pobierania przez Użytkownika Instytucjonalnego Szkoleń Dedykowanych oraz, za dodatkową odpłatnością (poza Opłatą Abonamentową), Szkoleń Gotowych.

- możliwości odtwarzania przez wszystkich Użytkowników dostępnych dla nich treści na ich urządzeniach w czasu i miejscu przez nich wybranych

9. Operator jednocześnie wyraźnie zastrzega, iż zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w Platformie w tym w szczególności w jej kodzie źródłowym. 

 

§9

 

1. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich  lub niekompatybilność Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie Operatora. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. 

2. Operatora zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Platformie, powstałą wskutek okoliczności, za które Operator nie ponosi winy. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta Użytkownika oraz przy dokonywaniu innych czynności w ramach Platformy. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Odpowiedzialność Operatora w stosunku do Użytkownika Instytucjonalnego zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez niego w związku z działaniami bądź zaniechaniami Operatora, nie obejmuje utraconych korzyści. 

6. W przypadku, gdy podjęta przez Użytkownika Instytucjonalnego aktywność w ramach Platformy doprowadzi do powstania odpowiedzialności lub szkody po stronie osób trzecich (w tym w szczególności z tytułu ruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych), Użytkownik Instytucjonalny będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody poniesionej przez Operatora wraz ze wszelkimi kosztami sądowymi i zwolni Operatora z odpowiedzialności względem osób trzecich. W przypadku gdy w następstwie powyższego w stosunku do Operatora zgłoszone zostaną roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody na mieniu lub osobie lub inne, Operator poinformuję o takim fakcie  niezwłocznie, na piśmie Użytkownika Instytucjonalnego. W takim przypadku Użytkownik Instytucjonalny w terminie 7 dni od poinformowania  przystąpi do postępowania przedsądowego lub sądowego i zwolni Operatora z odpowiedzialności wobec zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego lub jeśli powyższe nie będzie możliwe przystąpi do postępowania sądowego jako interwenient uboczny a po prawomocnym zakończeniu sporu w przypadku jego niekorzystnego dla Operatora rozstrzygnięcia niezwłocznie uiści na rzecz zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego wszelkie zasądzone w wyroku lub wskazane w ugodzie, na którą zgodę wyrazi Użytkownik Instytucjonalny, kwoty odszkodowania, opłat sądowych lub inne. Użytkownik Instytucjonalny zobowiązuje się ponadto, że, w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Operatora, zrekompensuje Operatorowi w całości wszelkie wydatki poniesione przez Operatora tytułem odszkodowań, kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej), kar, opłat, grzywien oraz podobnych, których obowiązek poniesienia przez Operatora powstał wskutek podjętego przez Operatora działania lub zaniechania na żądanie lub zlecenie Użytkownika Instytucjonalnego.
7. Użytkownik Instytucjonalny ponosi odpowiedzialność za treść szkoleń zamieszczanych
i upublicznianych na Platformie.

8. Zapisy § 9 ppkt 1,2,4 (powyżej) nie mają zastosowania do użytkowników będących Konsumentami.

§10

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację w zakresie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy niezgodnie z Regulaminem oraz w zakresie świadczenia Usług.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@rdeo.pl
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Operatora wskazany w § 1 Regulaminu;


3. Aby złożona przez Użytkownika reklamacja została rozpatrzona przez Operatora, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej: loginu Użytkownika, imienia
i nazwiska, adresu e-mail oraz zwięzłego opisania problemu, a także oczekiwanego przez Użytkownika sposobu załatwienia reklamacji.


4. Operator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania. Na treść szkoleń umieszczonych i upublicznionych przez Użytkowników Instytucjonalnych Operator, będzie składać reklamacje bezpośrednio do Użytkowników Instytucjonalnych.

5. W zakresie reklamacji dotyczących płatności Operator będzie składać reklamacje bezpośrednio do serwisu pośredniczącego w płatnościach.

 

§11

1. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926; ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.).

2. Użytkownik rejestrując się na Platformie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do Wykonania Umowy o Współpracy, a w szczególności do nabywania i sprzedawania Szkoleń Gotowych. 

3. Operator zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do należytego wykonania Usługi, w tym w szczególności dane określone w § 4 Regulaminu, a także dane konieczne do realizacji procesu płatności.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim
w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług. 

5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 powyżej, obejmuje w szczególności przekazywanie danych do serwisu pośredniczącego w dokonaniu autoryzacji płatności w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.


6. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych
w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest równoznaczna
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika. Operator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników na Platformę. Operator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.


7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.


8. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


9. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną w trakcie procedury rejestracyjnej.

10. Operator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Platformy oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie
i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie,
a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania
i żądania ich usunięcia.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Operatora, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Operatora z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

13. Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z Platformy jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz  z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie Użytkownika i aktualizację podanych tamże danych.

15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Platformy jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Platformy oraz wypowiedzeniem Umowy o Współpracy.

16. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operatora usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 17. Po usunięciu konta Użytkownika, wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika nie będą przez Operatora rozpatrywane.

18. Operator może w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych itp. podawać nazwę Użytkownika Instytucjonalnego oraz podstawowe informacje na temat usług świadczonych na jego rzecz.

19. Operator może informować osoby trzecie o fakcie świadczenia przez niego na rzecz Użytkownika Instytucjonalnego usług.

§12

1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną niezwłocznie zastąpione przez Operatora postanowieniami niewadliwymi prawnie, które będą w najszerszym możliwym zakresie odzwierciedlały pierwotne intencje Operatora.

2. Stosownie do treści art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.), na żądanie Użytkownika, Operator informuje go o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez:

a) umieszczenie na stronie głównej Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Platformy przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,

b) przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podanej Operatorowi, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie Użytkownika o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu w życie. 


5. Operator i Użytkownik będą związani postanowieniami nowego (zmienionego) Regulaminu, o ile Użytkownik nie wypowie Umowy o Współpracy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 


6. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów o świadczenie Usługi nie wpływa na zmianę zobowiązań i roszczeń w zakresie czynności i transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu.

7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i rozumie jego treść
oraz w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych przez Operatora korzysta on z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy.

9. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu oraz w związku ze świadczeniem usług w ramach Platformy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.